Privacyverklaring

Sterrelicht Uitvaart hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Ik vind het belangrijk dat u vertrouwen hebt in hoe ik omga met uw persoonsgegevens.

De verantwoordelijke voor het verwerken van de persoonsgegevens in de zin van de wet is Jeannette Scheven, Functionaris Gegevensbescherming van Sterrelicht Uitvaart, gevestigd te Appingedam aan de Nassaulaan 13, ingeschreven bij Kamer van Koophandel onder nummer 77943104, zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.sterrelichtuitvaart.nl
Nassaulaan 13, 9901 HZ, Appingedam
06-14645339
KvK: 77943104

Jeannette Scheven is de Functionaris Gegevensbescherming van Sterrelicht Uitvaartbegeleiding. Zij is te bereiken via info@sterrelichtuitvaart.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Om u en uw naasten voor nu en in de toekomst zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, leg ik een persoonlijk dossier aan. Ik bewaar hier o.a.:

 • Naam, geboortedatum, geslacht, adres, telefoonnummers, emailadres, informatie uit onze 
  gesprekken -(inclusief telefonische)-, uw digitaal gegevensverzoek, voorgesprek, verzekeringscheck, uw persoonlijke wensenlijst, mijn interne aantekeningen en eventuele offertegegevens.
 • In de week na een overlijden worden er ook meerdere formulieren ingevuld, bijv. het opdrachtformulier Sterrelicht Uitvaart, aangifte van overlijden, opdrachtformulier voor rouwdrukwerk, de advertentie, kistregistratieformulier, rouwvervoer, crematorium, begraafplaats, draaiboek voor de dag van afscheid, de acte van cessie (indien Sterrelicht Uitvaart een verzekering voor u gaat innen) en de uitvaartnota.

 

Gegevens uit uw dossier worden door mij gebruikt voor eventuele volgende doelen:

 • om andere dienstverlenende partijen te informeren: bijv. aangifte bij de gemeente/aanvraag van rouwvervoer/opdracht aan de drukker voor maken van de rouwkaart /aanvragen dag en tijdstip reservering crematorium.
 • de referenties op de site van Sterrelicht zijn geanonimiseerd. Ik zal uw uitdrukkelijke toestemming vragen als een referentie wel herleidbaar is.
 • voor het gebruik van waarneming, tijdens mijn afwezigheid
 • voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing
 • desbetreffende gegevens worden gebruikt voor het uitvoeren van de financiële administratie, zodat   ik of mijn boekhouder een factuur kan opstellen en belastingaangifte kan doen.

 

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met uw persoonlijke gegevens
 • gegevens verwijder die ik niet meer nodig heb na een uitvaart
 • als zelfstandige uitvaartbegeleider heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier

 

Bij het bezoeken van de website worden de volgende gegevens opgeslagen:

 • IP-adres
 • Internetbrowser en apparaat type

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@sterrelichtuitvaart.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Sterrelicht Uitvaartbegeleiding verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Sterrelicht Uitvaartbegeleiding neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Sterrelicht Uitvaartbegeleiding) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Sterrelicht Uitvaartbegeleiding bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 
 

De gegevens uit uw persoonlijk dossier worden zolang bewaard als nodig is. Omdat het pas van toepassing is bij uw overlijden, of dat van een naaste, is de termijn niet beperkt. Natuurlijk kunt u altijd een verzoek doen om inzage in het dossier of verwijdering.
Alle andere gegevens worden bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald, of zoveel korter als mogelijk zonder in strijd te handelen met een wettelijke verplichting.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Sterrelicht Uitvaartbegeleiding verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Sterrelicht Uitvaartbegeleiding blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Sterrelicht Uitvaartbegeleiding gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Sterrelicht Uitvaartbegeleiding gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 

Bekijk het cookie beleid

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Sterrelicht Uitvaartbegeleiding en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@sterrelichtuitvaart.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Sterrelicht Uitvaartbegeleiding wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Sterrelicht Uitvaartbegeleiding neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@sterrelichtuitvaart.nl

 

Laatst geupdate op 9 december 2020.

 

 

Inspiratie
voor kisten

LEES MEER
Inspiratie
voor bloemstukken

LEES MEER
Inspiratie
voor rouwkaarten

LEES MEER
Inspiratie
voor rouwteksten

LEES MEER
Inspiratie
voor rouwvervoer

LEES MEER
Inspiratie
voor muziek

LEES MEER
Inspiratie
voor catering

LEES MEER